VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH

VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p Telomere 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3q Telomere 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3q31.1-31.3p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2q31.1-31.3 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2q33.1-34 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3q33.1-34p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3q31.1-31.3p15.2 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3q32-33.3 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p15.2q35.1-35.3 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p Telomereq Telomere 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3p Telomereq Telomere 5q5p35.335.13433.333.13231.331.123.323.12221151413.313.213.11211.211.11213.113.31415.115.215.3

TelVysion 5p SpectrumGreen

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
5C84c11/T3TelVysion 5p SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 5p SpectrumGreen
UNITORDER #GTIN
5 µL05J03-00500884999009929

TelVysion 5q SpectrumOrange

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
5GS35o8/T7 (D5S2907)TelVysion 5q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 5q SpectrumOrange
UNITORDER #GTIN
5 µL05J04-00500884999010284

ASR Vysis Cri-du-Chat Region obe - LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55p15.2Vysis Cri-du-Chat Region Probe - LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis Cri-du-Chat Region Probe - LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J20-02500884999011298

ASR Vysis Cri-du-Chat Region Probe - LSI EGR1 SpectrumOrange/ D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probes

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55q31Vysis LSI EGR1 SpectrumOrange           1VIEW IMAGE
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis Cri-du-Chat Region Probe - LSI EGR1 SpectrumOrange/ D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probes (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J76-00100884999012455

CE Vysis EGR1 FISH Probe Kit - SC (Specimen Characterization)

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
55q31Vysis LSI EGR1 SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis EGR1 FISH Probe Kit - SC (Specimen Characterization) (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL04N37-00100884999038165

ASR Vysis LSI CSF1R SpectrumOrange/ D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probes

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
55q33-34Vysis LSI CSF1R SpectrumOrange            1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI CSF1R SpectrumOrange/ D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probes (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J60-00100884999012189

CE Vysis LSI CSF1R/D5S23, D5S721 FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55q33-34Vysis LSI CSF1R SpectrumOrange           1VIEW IMAGE
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen          2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI CSF1R/D5S23, D5S721 FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL05N03-02000884999014336

ASR Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL04N30-02000884999008274

CE Vysis LSI D5S23, D5S721/CEP 9/CEP 15 FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55p15.2Vysis LSI D5S23/D5S721 SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
99p11-q11Vysis CEP 9 SpectrumAqua             4n/a
1515p11.1-q11.1Vysis CEP 15 SpectrumOrange              1n/a
ORDERING INFO
Vysis LSI D5S23, D5S721/CEP 9/CEP 15 FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL05N35-02000884999014886

CE Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
55q31Vysis LSI EGR1 SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
55p15.2Vysis LSI D5S23, D5S721 SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL08L68-02000884999031586