VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH

VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p Telomere 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q Telomere 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q11.2 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q26.1p11.1-q11.1 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p11.1-q11.1 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p11.1-q11.1 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p11.1-q11.1 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q26.1 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q23.3 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q23.2-23.3 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p11.1-q11.1q23.2-23.3 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q11.2 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q11.2 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415q11.2 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p Telomereq Telomere 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415p Telomereq Telomere 10q10p26.326.226.125.325.225.124.323.323.223.122.322.121.321.221.111.211.111.212.112.212.3131415

TelVysion 10p SpectrumGreen

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010PTEL006TelVysion 10p SpectrumGreen           2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 10p SpectrumGreen
UNITORDER #GTIN
5 µL05J03-01000884999009974

TelVysion 10q SpectrumOrange

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
10D10S2290TelVysion 10q SpectrumOrange         1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 10q SpectrumOrange
UNITORDER #GTIN
5 µL05J04-01000884999010338

RUO Vysis 10q11 RET Break-Apart FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010q11.21Vysis LSI RET (Cen) SpectrumGreen Probe            2VIEW IMAGE
1010q11.21Vysis LSI RET (Tel) SpectrumRed Probe             3VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis 10q11 RET Break-Apart FISH Probe Kit (RUO)
UNITORDER #GTIN
20 µL08N31-06000884999038097

RUO Vysis 10q26 FGFR2 Break Apart FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010q26.1Vysis 10q26 FGFR2 Break Apart FISH Probe Kit        2 1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis 10q26 FGFR2 Break Apart FISH Probe Kit (RUO)
UNITORDER #GTIN
20 µL09N23-06000884999046092

RUO Vysis 10q26 FGFR2 SpectrumOrange / CEP 10 SpectrumGreen FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010q26.1Vysis LSI FGFR2 SpectrumOrange Probe           1VIEW IMAGE
1010p11.1-q11.1 Alpha SatelliteVysis CEP 10 SpectrumGreen Probe            2n/a
ORDERING INFO
Vysis 10q26 FGFR2 SpectrumOrange / CEP 10 SpectrumGreen FISH Probe Kit (RUO)
UNITORDER #GTIN
20 µL08N42-06000884999042582

ASR Vysis CEP 10 SpectrumAqua Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010p11.1-q11.1 Alpha SatelliteVysis CEP 10 SpectrumAqua Probe            4n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 10 SpectrumAqua Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J54-01000884999021754

ASR Vysis CEP 10 SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010p11.1-q11.1 Alpha SatelliteVysis CEP 10 SpectrumGreen Probe             2n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 10 SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J37-01000884999019980

ASR Vysis CEP 10 SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010p11.1-q11.1 Alpha SatelliteVysis CEP 10 SpectrumOrange Probe             1n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 10 SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J36-01000884999019751

ASR Vysis LSI FGFR2 SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010q26.1Vysis LSI FGFR2 SpectrumOrange Probe            1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI FGFR2 SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL08N42-02000884999042575