VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH

VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3p Telomere 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q Telomere 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q22 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q11.2 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q11.2 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q11.2 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q22 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3p11.2 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q23 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q23 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q11.2 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q Telomerep Telomere 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3q Telomerep Telomere 16q16p242322211312.111.211.111.21213.113.213.3

TelVysion 16p SpectrumGreen

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616PTEL05TelVysion 16p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 16p SpectrumGreen
UNITORDER #GTIN
5 µL05J03-01600884999010031

TelVysion 16q SpectrumOrange

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616QTEL013TelVysion 16q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 16q SpectrumOrange
UNITORDER #GTIN
5 µL05J04-01600884999010390

CE Vysis CBFB Break Apart FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616q22Vysis LSI CBFB SpectrumRed          3VIEW IMAGE
1616q22Vysis LSI CBFB SpectrumGreen          2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI CBFB Break Apart FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL05N44-02000884999014930

ASR Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumAqua Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616q11.2 Satellite II DNAVysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumAqua Probe             4n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumAqua Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J09-01600884999010970

ASR Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616q11.2 Satellite II DNAVysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumGreen Probe              2n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J10-01600884999011052

ASR Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616q11.2 Satellite II DNAVysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumOrange Probe              1n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 16 (D16Z3) SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J08-01600884999010871

ASR Vysis LSI CBFB Break Apart Rearrangement Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616q22Vysis LSI CBFB SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
1616q22Vysis LSI CBFB SpectrumRed             3VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI CBFB Dual Color Break Apart Rearrangement Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J65-00100884999012240

CE Vysis LSI FUS Break Apart FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616p11.2Vysis LSI FUS (Cen) SpectrumOrange Probe             1VIEW IMAGE
1616p11.2Vysis LSI FUS (Tel) SpectrumGreen Probe             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI FUS Break Apart FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL03N58-02000884999005785

CE Vysis LSI IGH/MAF DF FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1414q32.3Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe            2VIEW IMAGE
1616q23Vysis LSI MAF SpectrumOrange            1n/a
ORDERING INFO
Vysis LSI IGH/MAF DF FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 µL05N32-02000884999014855

ASR Vysis LSI IGH/MAF Dual Color Dual Fusion Probes

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1414q32.3Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe           2VIEW IMAGE
1616q23Vysis LSI MAF SpectrumOrange            1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI IGH/MAF Dual Color Dual Fusion Probes (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J84-00400884999012691

CE Vysis MultiVysion PB Multi-color FISH Probe Kit

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1313q14.2Vysis LSI 13 SpectrumRed           3VIEW IMAGE
1616q11.2 Satellite II DNAVysis CEP 16 SpectrumAqua           4n/a
1818p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 18 SpectrumAqua           4n/a
2121q22.13-q22.2Vysis LSI 21 SpectrumGreen           2VIEW IMAGE
2222q11.2Vysis LSI 22 SpectrumGold           5VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis MultiVysion PB Multi-color FISH Probe Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
60 µL08L62-02000884999031524

CE Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe

PROBE INFO
VIAL 1
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1VIJyRM2123TelVysion 1q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1CEB108/T7TelVysion 1p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
XDXYS129, DXYS153TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen             1n/a
XXp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP X SpectrumAqua             4n/a
YDXYS129, DXYS153TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen             2n/a

VIAL 2
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
2VIJyRM2052TelVysion 2p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
2VIJyRM2112 (D2S447)TelVysion 2q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
XXp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP X SpectrumAqua             4n/a
XEST Cdy 16c07 for SYBL1TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen             1n/a
YEST Cdy 16c07 for SYBL1TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen             2n/a

VIAL 3
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
33PTEL25 (D3S4559)TelVysion 3p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
33QTEL05 (D3S4560)TelVysion 3q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
22MS607TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen          2 1n/a
2222q11LSI BCR 22 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 4
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
4GS10K2/T7 (D4S3359)TelVysion 4p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
4AFM A224XH1 (D4S2930)TelVysion 4q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
21VIJyRM2029TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1       2n/a
21LSI AML 21q22LSI AML 21q22 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 5
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
5C84c11/T3TelVysion 5p SpectrumGreen             2        VIEW IMAGE
5GS35o8/T7 (D5S2907)TelVysion 5q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE

VIAL 6
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
66PTEL48TelVysion 6p SpectrumGreen             2 VIEW IMAGE
6VIJyRM2158TelVysion 6q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
13VIJyRM2002 (D13S327)TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a
13LSI 13q14LSI 13q14 SpectrumAqua             4VIEW IMAGE

VIAL 7
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
7VIJyRM2000TelVysion 7q SpectrumOrange              1VIEW IMAGE
7VIJyRM2185TelVysion 7p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
14D14S1420TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen         2       1n/a
1414q11.2LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua              4n/a

VIAL 8
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
8VIJyRM2053TelVysion 8q SpectrumOrange              1VIEW IMAGE
8AFM 197XG5 (D8S504)TelVysion 8p SpectrumGreen              2VIEW IMAGE
17282M16/SP6TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen          1       2n/a

VIAL 9
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
9305J7-T7TelVysion 9p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
9VIJyRM2241 (D9S325)TelVysion 9q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
17D17S928TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a

VIAL 10
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010PTEL006TelVysion 10p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
10D10S2290TelVysion 10q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
15WI-5214 (D15S936)TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen          2      1n/a
1515q22LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua              4n/a

VIAL 11
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
11D11S1037TelVysion 11q SpectrumOrange            1VIEW IMAGE
11D11S2071TelVysion 11p SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
18VIJyRM2102 (D18S552)TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen         1       2n/a
1818p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 18 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 12
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
128M16/SP6TelVysion 12p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
12VIJyRM2196TelVysion 12q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1818p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 18 SpectrumAqua             4n/a
18VIJyRM2050TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a

VIAL 13
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616QTEL013TelVysion 16q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1616PTEL05TelVysion 16p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE

VIAL 14
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
19D19S238ETelVysion 19q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1919p13LSI 19p13 SpectrumAqua             4n/a
19129F16/SP6TelVysion 19p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE

VIAL 15
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
2020QTEL14TelVysion 20q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
2020PTEL18 (D20S1157)TelVysion 20p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe (CE)
UNITORDER #GTIN
30 µL08L52-00100884999031425

ASR Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe

PROBE INFO
VIAL 1
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1VIJyRM2123TelVysion 1q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1CEB108/T7TelVysion 1p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
XDXYS129, DXYS153TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen             1n/a
XXp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP X SpectrumAqua             4n/a
YDXYS129, DXYS153TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen             2n/a

VIAL 2
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
2VIJyRM2052TelVysion 2p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
2VIJyRM2112 (D2S447)TelVysion 2q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
XXp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP X SpectrumAqua             4n/a
XEST Cdy 16c07 for SYBL1TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen             1n/a
YEST Cdy 16c07 for SYBL1TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen             2n/a

VIAL 3
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
33PTEL25 (D3S4559)TelVysion 3p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
33QTEL05 (D3S4560)TelVysion 3q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
22MS607TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen          2 1n/a
2222q11LSI BCR 22 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 4
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
4GS10K2/T7 (D4S3359)TelVysion 4p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
4AFM A224XH1 (D4S2930)TelVysion 4q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
21VIJyRM2029TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1       2n/a
21LSI AML 21q22LSI AML 21q22 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 5
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
5C84c11/T3TelVysion 5p SpectrumGreen             2        VIEW IMAGE
5GS35o8/T7 (D5S2907)TelVysion 5q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE

VIAL 6
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
66PTEL48TelVysion 6p SpectrumGreen             2 VIEW IMAGE
6VIJyRM2158TelVysion 6q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
13VIJyRM2002 (D13S327)TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a
13LSI 13q14LSI 13q14 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 7
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
7VIJyRM2000TelVysion 7q SpectrumOrange              1VIEW IMAGE
7VIJyRM2185TelVysion 7p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
14D14S1420TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen         2       1n/a
1414q11.2LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua              4n/a

VIAL 8
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
8VIJyRM2053TelVysion 8q SpectrumOrange              1VIEW IMAGE
8AFM 197XG5 (D8S504)TelVysion 8p SpectrumGreen              2VIEW IMAGE
17282M16/SP6TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen          1       2n/a

VIAL 9
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
9305J7-T7TelVysion 9p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
9VIJyRM2241 (D9S325)TelVysion 9q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
17D17S928TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a

VIAL 10
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1010PTEL006TelVysion 10p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
10D10S2290TelVysion 10q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
15WI-5214 (D15S936)TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen          2      1n/a
1515q22LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua              4n/a

VIAL 11
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
11D11S1037TelVysion 11q SpectrumOrange            1VIEW IMAGE
11D11S2071TelVysion 11p SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
18VIJyRM2102 (D18S552)TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen         1       2n/a
1818p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 18 SpectrumAqua             4n/a

VIAL 12
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
128M16/SP6TelVysion 12p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
12VIJyRM2196TelVysion 12q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1818p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 18 SpectrumAqua             4n/a
18VIJyRM2050TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen         1        2n/a

VIAL 13
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1616QTEL013TelVysion 16q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1616PTEL05TelVysion 16p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE

VIAL 14
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
19D19S238ETelVysion 19q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
1919p13LSI 19p13 SpectrumAqua             4n/a
19129F16/SP6TelVysion 19p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE

VIAL 15
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
2020QTEL14TelVysion 20q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
2020PTEL18 (D20S1157)TelVysion 20p SpectrumGreen             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
30 µL05J05-00100884999010703