VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH

VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH image
17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p13 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1q12 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p Telomere 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q Telomere 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p13 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q12 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q12 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.3 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q12q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p13 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1p13 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p11.1-q11.1 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2p13 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213q21.1-21.2p11.2 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p Telomere 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213p Telomere 17q17p2524232221.321.11211.211.111.21213

ASR LSI TP53 SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1717p13.1LSI TP53 SpectrumOrange Probe            1n/a
ORDERING INFO
LSI TP53 SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL05J52-01100884999012035

CE PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 17 SpectrumGreen             2n/a
1717q11.2-12Vysis LSI HER-2/neu SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II (CE)
UNITORDER #GTIN
20 Assays06N46-03000884999035867
50 Assays06N46-03500884999035874
100 Assays06N46-03600884999035881

TelVysion 17p SpectrumGreen

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
17282M16/SP6TelVysion 17p SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 17p SpectrumGreen
UNITORDER #GTIN
5 µL05J03-01700884999010048

TelVysion 17q SpectrumOrange

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
17D17S928TelVysion 17q SpectrumOrange              1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 17q SpectrumOrange
UNITORDER #GTIN
5 µL05J04-01700884999010406

CE UroVysion

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
33p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 3 SpectrumRed               3n/a
77p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 7 SpectrumGreen              2n/a
99p21Vysis LSI p16 (9p21) SpectrumGold Probe               5VIEW IMAGE
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 17 SpectrumAqua              4n/a
ORDERING INFO
UroVysion Bladder Cancer Kit (CE)
UNITORDER #GTIN
20 Assays02J27-02000884999002135
100 Assays02J27-09900884999002197

US-IVD UroVysion Bladder Cancer Kit (Japan Only)

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
33p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 3 SpectrumRed             3n/a
77p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 7 SpectrumGreen             2n/a
99p21Vysis LSI p16 (9p21) SpectrumGold Probe             5n/a
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNACEP 17 SpectrumAqua            4n/a
ORDERING INFO
UroVysion Bladder Cancer Kit (Japan Only) (US-IVD)
UNITORDER #GTIN
20 Assays02J27-02100884999048461

ASR Vysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumGreen Probe             2n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J37-01700884999020047

ASR Vysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumOrange Probe             1n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 17 (D17Z1) SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J36-01700884999019812

ASR Vysis CEP17 SpectrumAqua

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1717p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNAVysis CEP17 SpectrumAqua              4n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP17 SpectrumAqua (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J38-01700884999020139

US-IVD Vysis CLL FISH Probe Kit