VYSIS FISH CHROMOSOME SEARCH

CHROMOSOME 11 image
CHROMOSOME 11 image
CHROMOSOME 11 image
11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p Telomere 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q Telomere 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p11.11-q11 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p11.11-q11 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p11.11-q11 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q22.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q22.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p11.11-q11 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q22.1 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5p11.11-q11q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q13.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5q23.1-23.3 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5 11q11p24.224.123.323.122.322.12114.314.113.513.313.1121111.1211.212131415.115.315.415.5

ASR Vysis LSI CCND1 SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1111q13.3Vysis LSI CCND1 SpectrumGreen Probe             2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
Vysis LSI CCND1 SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL01N88-03000884999001305

ASR TelVysion 11p SpectrumGreen

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
11D11S2071TelVysion 11p SpectrumGreen            2VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 11p SpectrumGreen (ASR)
UNITORDER #GTIN
5 µL05J03-02100884999010086

ASR TelVysion 11q SpectrumOrange

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
11D11S1037TelVysion 11q SpectrumOrange             1VIEW IMAGE
ORDERING INFO
TelVysion 11q SpectrumOrange (ASR)
UNITORDER #GTIN
5 µL05J04-08100884999010574

ASR Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumAqua Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1111p11.11-q11 Alpha Satellite DNAVysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumAqua Probe            4n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumAqua Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J54-02100884999021839

ASR Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumGreen Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1111p11.11-q11 Alpha Satellite DNAVysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumGreen Probe             2n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumGreen Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J37-02100884999020085

ASR Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumOrange Probe

PROBE INFO
CHROMOSOMECYTOGENIC LOCATION/STSPROBE NAMEFLUOROPHOREPROBE MAP
1111p11.11-q11 Alpha Satellite DNAVysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumOrange Probe             1n/a
ORDERING INFO
Vysis CEP 11 (D11Z1) SpectrumOrange Probe (ASR)
UNITORDER #GTIN
20 µL06J36-02100884999019843